Sök på hemsidan

Close

Integritetspolicy webbplats

  1. Allmänt

Tillots Pharma AB, 556762-7087, Gustavslundsvägen 135, 167 51 Bromma (”vi” eller ”Tillotts”) värnar om din integritet. Denna integritetspolicy redogör för hur vi i egenskap av personuppgiftsansvarig samlar in, lagrar, delar och använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning, inklusive den nya dataskyddsförordningen (GDPR). fv eb Om du har frågor gällande vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss med användning av de uppgifter som finns i punkt 2 nedan.

  1. Personuppgiftsansvarig samt kontakt

Om du har frågor om hur vi samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning, vilka beskrivs i punkten 10 nedan, ber vi dig att maila oss på nordicinfo@tillotts.com.

  1. Vilka typer av personuppgifter behandlar vi om dig och varför samt med vilken laglig grund?

Vi behandlar både uppgifter som du lämnar till oss och som vi samlar in från dig.

Typ av personuppgifter Ändamål
När du som kontaktperson för din organisation köper varor eller tjänster från oss via Webbplatsen behandlar vi de personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som du lämnar till oss och som vi behandlar kan t.ex. vara ditt namn, din befattning, adress, mobil- och telefonnummer och din e-postadress. Vi behandlar uppgifterna om dig för att administrera och fullgöra våra åtaganden enligt beställningen.
Den lagliga grunden för vår behandling är en intresseavvägning, dvs. behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör vårt berättigade intresse av att fullfölja våra åtaganden enligt beställningen
.
När du som privatperson eller som kontaktperson för din organisation kontaktar oss via telefon, e-post eller brev, prenumererar på vårt nyhetsbrev eller laddar ned material från vår hemsida, behandlar vi de personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som du lämnar till oss och som vi behandlar kan t.ex. vara ditt namn, din befattning (i förekommande fall), adress, mobil- och telefonnummer, din e-postadress och innehållet i kommunikation med oss. Vi behandlar uppgifterna om dig för att kommunicera med dig i den aktuella frågan och administrera och bemöta din förfrågan samt för att informera om, utvärdera och förbättra våra tjänster och vår service.
Den lagliga grunden för vår behandling är en intresseavvägning, dvs. behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör vårt berättigade intresse av att upprätthålla en god servicenivå och ge dig ett professionellt bemötande.
När du besöker vår hemsida och laddar ned material eller prenumererar på vårt nyhetsbrev kommer vi att samla in personuppgifter om dig. Det kan röra sig om din IP-adress, sökmotor, operativsystem, vilken sida du länkar från, vår URL och datum och tid för besöket. För mer information om de uppgifter som vi samlar in om dig via vår hemsida, se vår cookiepolicy. Vi använder denna information för att förstå hur vår Webbplats används, varifrån våra besökare kommer och vilket innehåll på vår Webbplats som är av intresse för våra besökare. Vi använder informationen för interna analyser och för att förbättra kvaliteten och relevansen på vår Webbplats.
En del av informationen kan inhämtas med användning av cookies eller liknande teknologi, vilken ni kan läsa mer om I vår cookiepolicy.
Den lagliga grunden för vår behandling är en intresseavvägning, dvs. behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör vårt berättigade intresse av att analysera och förbättra vår Webbplats.
  1. Till vem lämnar vi vidare uppgifterna och var behandlar vi dem geografiskt?

Förutom av oss kan dina personuppgifter behandlas av andra.

Vi lämnar ut dina personuppgifter till våra närstående bolag, samarbetspartners och tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy och våra instruktioner.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter för att tillåta en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av, Tillotts tillgångar.

Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, domstolar och andra rättsskipande myndigheter som kräver att vi lämnar ut sådana personuppgifter.

Vi och våra personuppgiftsbiträden behandlar, som huvudregel, dina personuppgifter endast inom EU och EES. Skulle personuppgifter behandlas utanför EU och EES, kommer vi att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter att vara lika skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU och EES.

  1. Cookies och liknande teknologi

Tillotts använder cookies och liknande teknologi på vår webbplats www.tillotts.se. Du kan läsa närmare om hur vi använder cookies, dina rättigheter kopplat till cookies m.m. i vår cookies policy som du hittar här.

  1. Säkerhet

Tillotts har vidtagit de tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. De åtgärder som vi har vidtagit är designade för att åstadkomma den säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande av riskerna med behandlingen.

  1. Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för de olika ändamålen?

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades eller samlades in för, såsom exempelvis för att hantera en beställning eller en förfrågan eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åligger oss (bokföring, skatt m.m.).

När vi inte längre har en laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter kommer vi att radera eller anonymisera uppgifterna eller, om det inte är möjligt (exempelvis p g a att uppgifterna finns i vår backup), så kommer vi att lagra dina uppgifter på ett säkert sätt till dess det är möjligt att radera uppgifterna.

Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre tid än vad som anges ovan om det behövs för att följa rättsliga krav eller myndighetsbeslut.

  1. Dina rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter enligt lag. Observera att utövandet av dessa rättigheter är föremål för vissa krav och villkor som närmare anges i lag (främst i GDPR).

Din rätt till information och tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och hur vi behandlar dem. Du har också rätt att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig.

Om du inte har grund för din begäran eller din begäran är orimlig, t.ex. om du begär utdrag med korta intervaller emellan, får vi antingen vägra att gå din begäran till mötes, eller ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnader som din begäran medför för oss.

Din rätt till rättelse och radering av dina personuppgifter

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att vi rättar eller kompletterar sådana personuppgifter.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter under vissa omständigheter (vilka anges i GDPR). Under förutsättning att din förfrågan faller inom en av dessa omständigheter, kommer vi radera dina uppgifter.

Din rätt att invända mot direktmarknadsföring

Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål ber vi dig att meddela oss detta genom att kontakta oss.

Din rätt att kräva begränsning

Under vissa förutsättningar, som närmare anges i GDPR, har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Vi kommer i så fall att begränsa vår behandling i enlighet med vad GDPR kräver.

Din rätt till dataportabilitet

Under vissa förutsättningar, som närmare anges i GDPR, har du rätt att få ut de personuppgifter vi har om dig och som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Förutsatt att det är tekniskt möjligt, har du rätt att få uppgifterna överförda direkt till en annan personuppgiftsansvarig.

Din rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till Datainspektionen.

www.datainspektionen.se

  1. Länkar till externa webbplatser

Tillotts Webbplats kan innehålla länkar till webbsidor som drivs eller ägs av någon annan än Tillotts. Vi eftersträvar att säkerställa att de webbsidor som vi länkar till håller en hög standard. Vi kan emellertid inte garantera integritetsstandarden eller ansvara för innehållet nå någon annan webbplats än denna Webbplats. Denna integritetspolicy gäller endast för denna Webbplats och inte för webbsidor som tillhandahålls eller ägs av någon annan än Tillotts Pharma AB.

  1. Förändringar av integritetspolicyn

Om denna integritetspolicy ändras kommer Tillotts att publicera den justerade
integritetspolicyn på www.tillotts.se med information om när ändringarna träder
ikraft. Om Tillotts genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kan
Tillotts också välja att informera dig på annat sätt, t.ex. via e-post eller genom att
publicera ett meddelande på www.tillotts.se.

Du är på väg att lämna tillotts.se för en extern webbplats. Tillotts ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Tillbaka